ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള വേദികളിൽ മാറ്റം

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ  18-11-2013 ന്  BEMP HSS Thalassery യിൽ വെച്ച്  നടത്താനിരുന്ന  LP Section മത്സരങ്ങളും Teaching Aid , Teachers Project എന്നിവ Govt. Girls HSS Thalassery യിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വിശദമായ സമയക്രമത്തിന്  click here.. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.