ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള പുതുക്കിയ സമയക്രമം 

      ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ  ( I T മത്സരങ്ങൾ ഒഴികെ ) 18-11-2013 ന്  നടത്താനിരുന്ന  മത്സരങ്ങൾ 19-11-2013 നും 19-11-2013 ന്  നടത്താനിരുന്ന  മത്സരങ്ങൾ 20-11-2013 ലേക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.  18-11-2013 ന്  നടത്താനിരുന്ന  I T മത്സരങ്ങൾ 20-11-2013 ലേക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വിശദമായ സമയക്രമത്തിന്  click here..  

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.