ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള സമയക്രമം തയ്യാറായി

   ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 18-11-2013 , 19-11-2013 തീയ്യതികളിൽ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. വിശദമായ സമയക്രമത്തിന്  click here.. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.