മാടായി ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള

      മാടായി ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര- ഗണിതശാസ്ത്ര- സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര- പ്രവൃത്തി പരിചയ- ഐ.ടി മേളയ്ക്ക്  GVHSS ചെറുകുന്നിൽ തുടക്കമായി. കണ്ണർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പ്രൊഫ.കെ.എ.സരള മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.