യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോൽസവം - ISON ധൂമകേതു - വീഡിയോ

          ഒക്ടോബർ 09 ന്  നടക്കുന്ന  യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോൽസവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്  സഹായകമാകുന്ന isone ധൂമകേതുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.