ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ജില്ലാതല ശില്പശാല

     ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ്  ജില്ലാതല ശില്പശാല സപ്തംബർ 9 ന് (തിങ്കൾ ) രാവിലെ 10 മണിക്ക്  കണ്ണൂർ  സയൻസ് പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. ഗൈഡ് ടീച്ചറായി കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ  തയ്യാറുള്ള UP/HS വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ  ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.