ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ്  ശില്പശാല മാറ്റിവെച്ചു 

  ബസ് സമരം കാരണം ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ്  ജില്ലാതല ശില്പശാല സപ്തംബർ 24 ന് (ചൊവ്വ ) യിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.