യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോൽസവം സ്കൂൾ തലം ഒക്ടോബർ 09 ന്

 യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോൽസവം സ്കൂൾ തലം ഒക്ടോബർ 09 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതൽ നാലു വരെ നടക്കും.വിശദാംശങ്ങൾ..

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.