വന്യജീവി വാരാഘോഷം 2013

 ഈ വർഷത്തെ വന്യജീവി വാരാഘോഷം ഒക്ടോബർ 2,3 തീയ്യതികളിൽ കണ്ണൂർ ഗവ.ടീച്ചേർസ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും. 

മത്സരങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ 1 , 2

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.