കൃഷി  സെമിനാർ ക്ളാസ്സ് 

 കണ്ണൂർ ജില്ലാ സയന്‍സ്‌  ക്ളബ്ബ്  ( 07 -08-2014 ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സെമിനാറിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.