ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസ്‌  ശിൽപശാല 2014 

 ദേശിയബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്  ശിൽപശാല    26.8.2014     ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10മണിക്ക്  സയൻസ്പാർകിൽ വച്ച്   നടക്കുന്നതാണ് .ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സയൻസ്  ക്ലബ്ബ് സ്പോണ്‍സർമാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്  

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.