ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് ശാസ്ത്രപ്രദർശനം ആഗസ്ത് 07 ന്

 കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് ശാസ്ത്രപ്രദർശനം ആഗസ്ത് 07 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.