ശാസ്ത്ര മേള 2014 - ഉപജില്ലാ തല മത്സരങ്ങൾ 

ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ 14-10-2014 ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ

Date : 14-10-2014

CATEGORY ITEM TIME
UP Section Science Quiz 10  AM
HS Section Science Quiz 10 AM
HS Section Talent Search Examination 12 .00
HSS Section Science Quiz 12.00


മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരുവിവരം sasthrolsavam online സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കണ്‍വീനർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.